Změna trvalého bydliště

Máte za sebou úspěšné stěhování do nového domova. Končí však stěhovací martýrium? Stěhováním Vaše změna domova nekončí, bude třeba nahlásit změnu trvalého bydliště a absolvovat několik procházek na úřady. Zde musíte provést příslušné papírování. Ale nebojte, s námi se přesvědčíte, že změna trvalého pobytu může být hračka. V následujícím postupu ohlášení změny trvalého bydliště se dozvíte vše potřebné.

 

ZMĚNA TRVALÉHO POBYTU BRNO

Od roku 2012 platí tzv. základní registry, což je prima služba, díky které již nemusíte chodit na každý úřad zvlášť. Pojďme si stručně říci, co vše je třeba udělat po stěhování a změně trvalého bydliště.

 

KDE VYŘÍDÍM ZMĚNU BYDLIŠTĚ

Změnu trvalého pobytu snadno provedete v místě nového bydliště, takže nemusíte vůbec chodit na Váš dosavadní úřad. na V případě obce se jedná o místě příslušný obecní úřad, v případě Brna navštivte Odbor správních činností, Husova 5.

 

KDO MŮŽE ZMĚNU POBYTU VYŘÍDIT

Náš právní řád stanoví, že změnu trvalého bydliště může provést občan ČR starší 15 let (případně zákonný zástupce) nebo občan zplnomocněný plnou mocí s ověřenými podpisy.

 

CO SI VZÍT S SEBOU

Při návštěvě úřadu pro nahlášení změny trvalého pobytu je třeba vyplnit přihlašovací lístek k trvalému pobytu, stahujte zde.

Dále je třeba předložit aktuální občanský průkaz (či jiný doklad prokazující totožnost) + doklad prokazující vlastnictví nebo užívání domu či bytu a zaplatit správní poplatek 50 Kč. Za takový doklad považujte list vlastnictví (výpis z katastru nemovitostí), kupní smlouva nebo nájemní smlouva. Pokud nemovitost nekupujete ani nepronajímáte, ale stěhujete se např. za svým partnerem, musíte doložit písemné potvrzení oprávněné osoby (vlastníka domu) o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého bydliště.

Všechny listiny pro změnu trvalého bydliště se dokládají v originále nebo v úředně ověřené kopii.

 

JAK PROCES ZMĚNY TRVALÉHO POBYTU FAKTICKY PROBÍHÁ?

Prokazujete-li se občanským průkazem, odstřihne příslušný odbor změny bydliště roh občanského průkazu a zároveň Vám předá potvrzení o změně místa trvalé bydliště.

Provedli jste nahlášení změny trvalého bydliště, teď už zbývá jen do 15 pracovních dnů zažádat na stejném úřadě o vydání nového občanského průkazu.  

 

LZE ZMĚNU TRVALÉHO POBYTU V BRNĚ URYCHLIT?

Brno nabízí bezva službu objednání dopředu. Pro změnu trvalého pobytu se online objednávejte zde.  

 

A CO DÁL?

Nahlášením změny trvalého pobytu a vydáním nového občanského průkazu Vaše cesta ještě nekončí! Je třeba změnu nahlásit na řadu dalších institucí – někde změnu hlásit musíte, někde ne. Zde najdete taxativní výčet těch hlavních úřadů a institucí:

Dodavatelé energií

Je třeba hlásit změnu trvalého pobytu na příslušné dodavatele elektřiny, plynu či vody. Nezapomeňte také na případnou pevnou linku či internet.

Zdravotní pojišťovna

Zde stačí pouze oznámit do 30 dnů od přestěhování své pojišťovně změnu trvalého pobytu.

Zaměstnavatel

Registr vozidel a řidičský průkaz

Podle silničního zákona platí u řidičského oprávnění, že pokud měníte trvalý pobyt v rámci jedné obce, změnu nemusíte hlásit. Pokud měníte trvalé bydliště do jiné obce, jste povinni tuto změnu nahlásit do 5 pracovních dnů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, tj. obci, do které jste se přestěhoval.

U registru vozidel platí stejná povinnost, pouze je změnu nutné nahlásit do 10 pracovních dnů. Správní poplatek v případě nahlášení změny trvalého bydliště do velkého i malého technického průkazu činí 50 Kč.

Finanční úřad

Úřady jsou napojeny na základní registr, takže změnu nemusíte ohlašovat. Pokud se stěhujete mimo územní působnost finančního úřadu, finanční úřad Vám zašle oznámení o změně místní příslušnosti.

Živnostenský úřad

Změnu trvalého bydliště hlásí pouze podnikatelé, ostatní změnu pobytu nahlašovat nemusí.

Katastrální úřad

Změnu hlásit nemusíte, úřad si sám data upgraduje.

Správa sociálního zabezpečení

Pokud pobíráte důchod, musíte změnu trvalého pobytu nahlásit. Forma nahlášení změny trvalého pobytu závisí na formě výplaty důchodu, tzn. záleží zda pobíráte důchod v hotovosti od pošty nebo na svůj bankovní účet.

Pošta

Pokud platíte měsíční poplatky přes SIPO

Mobilní operátor

Váš osobní lékař, zubař

 

 

Zpracoval Ing. Martin Skoupý

SB STĚHOVÁNÍ BRNO

 

Novinky

Stěhování JUDr. Jiřího Machourka

Stěhování JUDr. Jiřího Machourka
Stěhování slavného obhájce v Brně

SB STĚHOVÁNÍ BRNO pomáhá

SB STĚHOVÁNÍ BRNO pomáhá
Jsme hrdým partnerem pro stěhování v organizaci Svazu tělesně postižených v České republice, o.s.